Meer schulden, meer geld lenen met BKR registratie

In de afgelopen jaren is kredietverlening toegenomen, maar ook zijn de aantal probleemgevallen toegenomen. Steeds meer mensen hebben schulden. Uit onderzoek van een aantal jaren geleden is gebleken dat op basis van bij het BKR geregistreerde achterstanden circa 54.000 gezinnen in de financiële moeilijkheden verkeerden. Dit aantal is alleen maar gestegen. De oorzaken van deze moeilijkheden werden gevonden bij de kredietgevers- en bemiddelaarsgedrag.

Omdat lang niet alle schulden bij het BKR staan geregistreerd, is het werkelijke aantal probleemgevallen groter. Hulpverleners noemden aantallen van 150.000 tot 200.000 gezinnen in financiële moeilijkheden. De schuldenproblematiek werd een maatschappelijk probleem waarvoor ook de politiek belangstelling toonde.

Ook nu toont de politiek interesse in de schuldenproblematiek. Immers heeft de schuldenproblematiek behoorlijk wat raakvlakken met de huidige economische crisis. Het tegengaan van overcreditering was en is een belangrijke doelstelling van de nieuwe wetgeving: WCK. Dit is het voorkomen dat kredietnemers te veel krediet hebben zodat zij hun betalingsverplichtingen niet meer kunnen voldoen.

De schuldenproblematiek is een ruimer begrip dan overcreditering, omdat schulden ook uit andere bronnen kunnen ontstaan, zoals bijvoorbeeld huur. Ook liggen de oorzaken van de problemen dikwijls buiten de sfeer van de kredietverlening. Zo kan een echtscheiding of een plotselinge werkloosheid ook oorzaken zijn van schulden.

De Nederlandse bevolking heeft schulden, net als het land zelf. Ondanks de schulden zijn de aantal kredietverstrekkingen gestegen. Geld lenen met BKR registratie wordt massaal gezocht en steeds meer mensen nemen een lening ondanks een BKR. Geld lenen voor het inlossen van schulden is niet goed. Leen verantwoord.

Geld lenen met BKR registratie is duur?

Veelal ontvangen wij berichten en signalen dat geld lenen met BKR registratie duur is. En dit is voor een groot deel ook waar. Geld lenen met BKR registratie kan met een minilening of met roodstaan. Beide opties zijn dure leningen. Maar waarom zijn het toch dure leningen?

Waarom is geld lenen met BKR registratie duur?

De persoonlijke kredietwaardigheid van de debiteur, de geldaanvrager, beïnvloedt de prijs van krediet. De risicograad van een geldaanvrager wordt voor een belangrijk deel bepaald door de hoogte van het inkomen. De hoogste inkomensgroepen (die meestal tevens vermogen bezitten en dus op dat gebied ook enige garantie waarborgen) lenen tegen een laag rentepercentage, meestal ter hoogte van het promessedisconto van De Nederlandsche Bank (DNB), vermeerderd met enige procenten. De hogere middengroepen kunnen lenen tegen een laag tarief dat aanzienlijk onder het maximaal tarief ligt, maar ook boven het promessedisconto. De laagste inkomensgroepen lenen tegen het wettelijk maximumtarief of zijn aangewezen op huurkoop- of postorderkrediet die voor de invoering van de WCK nog geen maximum kenden. Opvallend is dus dat de “armen” meer betalen dan de rijken. Lage inkomensgroepen vertegenwoordigen vanuit kredietgeversoogpunt een groter risico. Dat risico wordt veelal ook nog eens bevestigd door een BKR registratie. Dit grotere risico vertaalt zich in een opslag op de prijs.

Samenvattend kunnen we stellen dat geld lenen met BKR registratie duur is vanwege twee redenen. Een BKR registratie geeft een indicatie op een zekere aanwezigheid van risico voor de kredietverstrekker. Daarnaast blijkt dat veel mensen die een BKR registratie hebben en geld willen lenen veelal tot de lagere inkomensgroepen behoren. Kortom geld lenen met BKR registratie is duur, vooral wanneer u wilt geld lenen middels een minilening, postorderkrediet, creditcard of roodstaan. Nogmaals willen we wel benadrukken dat niet alle BKR registraties op voorhand negatief zijn en u dus wellicht ook geld kunt lenen middels een persoonlijke lening of doorlopend krediet. Ten alle tijden dient u voordat u een lening wilt afsluiten de verschillende kredietverstrekkers en hun leenvormen te vergelijken. Vergelijken is een eerste stap voor een goedkopere lening.

Ontstaan en beleid van BKR

Sinds 1965 functioneert in Nederland het BKR (Bureau Krediet Registratie). Nederland kent een zogezegde positief registratiestelsel. Een positief registratiestelsel houdt in dat alle kredietverplichten van consumenten staan geregistreerd. Dit treft niet alleen kredieten waarbij achterstanden of andere problemen zijn opgetreden (het negatieve stelsel). De overheid heeft aangedrongen dat de banken in eigen beheer een BKR moesten opzetten. Nu is het zo dat per kredietnemer de naam, adres en geboortedatum moeten worden geregistreerd. Anoniem geld lenen kan dus absoluut niet via de banken. Naast voorstaande gegevens noteert de kredietnemer ook de kredietbedrag, contractnummer, looptijd, aflos-of vervaldatum.

De aangesloten deelnemers, waaronder banken, zijn in de eerste plaats verplicht om, voordat zij krediet, lening, verlenen, te toetsen welke kredietverplichtingen van de aanvrager bij het BKR geregistreerd staan. In de tweede plaats moeten de deelnemers afgesloten kredietcontracten aanmelden bij het BKR. Ten derde zijn de deelnemers verplicht om ook een achterstand van meer dan dertig dagen en andere onregelmatigheden bij de terugbetaling van het krediet te melden. De verschillende situaties hebben een eigen code, zodat een aangesloten kredietgever bij een BKR-toets onmiddellijk kan zien hoeveel kredietverplichtingen de aanvragen al heeft lopen en of er betalingsproblemen zijn (geweest).

BKR heeft een passieve functie. BKR verstrekt slechts geregistreerde gegevens. Het BKR geeft geen adviezen aan de deelnemers. De aangesloten banken bepalen zelf of zij al dan niet een krediet verstrekken.

Coderingen van het BKR

Alle professionele kredietverleners in Nederland zijn aangesloten bij het BKR. Er is een A-register voor de deelnemers die hun hoofdberoep van kredietverlenen maken, zoals de banken en financieringsmaatschappijen. Deze partijen krijgen een volledig overzicht van de geregistreerde gegevens zodat zij goed kunnen beoordelen of een kredietverstrekking verantwoord is.

Daarnaast is er een B-register. De B-register is bestemd voor handelaren, postorderbedrijven en dergelijke. Voor hen is kredietverstrekking een nevenactiviteit. Zij krijgen slechts een samenvatting van de geregistreerde gegevens.

Hypotheken worden vermeld in het BKR wanneer er een achterstand is van meer dan vier maanden.

Het BKR hanteert verschillende coderingen waardoor een kredietverstrekker gemakkelijk in één oogopslag kan zien om watvoor situatie het gaat. De code A van achterstand en code S van schuldsaneringen zijn voorbeelden van coderingen die het BKR gebruikt. Deze twee coderingen zijn niet geliefd voor de kredietverstrekker. Kredietverstrekkers zijn terughoudend wanneer het gaat om een bkr registratie met de code A en S. Vooral in de huidige crisistijden zijn de kredietverstrekkers niet happig voor het verstrekken van geld lenen bij deze coderingen. Dit heeft voor u het gevolg dat geld lenen met een bkr registratie code A en S veelal onmogelijk is via de banken in Nederland.

Wanneer u een BKR registratie heeft, bestaat er wel de mogelijkheid om via een deelnemer na te gaan of de geregistreerde gegevens correct zijn. Als er sprake is van een onjuiste registratie, dan zal het bestuur van het BKR een correctie aanbrengen. Bij blijvend verschil van mening kon de burgerlijke rechter een uitspraak doen. Tegenwoordig kunt u hiervoor terecht bij de Geschillencommissie van het BKR.

Sinds kort kan de geregistreerde ook een overzicht vragen van de tijdstippen waarop deelnemende instellingen zijn gegevens hebben ingezien gedurende de afgelopen veertien maanden. Bij een verzoek van de kredietnemer tot correctie van gegevens wordt ongevraagd door het BKR een overzicht verstrekt van de deelnemers die het jaar daarvoor getoetst hebben. Alles is natuurlijk wel in overeenstemming met de Wet Persoonsregistratie. Eveneens hanteert het BKR een privacy- en gedragscode.

Is geld lenen met BKR registratie mogelijk?

Samengevat kunnen we stellen dat BKR al een tijd bestaat met als doel informatie verstrekken aan deelnemende partijen. De deelnemende partijen toetsen uw kredietwaardigheid. Alle professionele kredietvestrekkers zijn aangesloten bij het BKR. Geld lenen met een BKR registratie kan dus alleen bij onprofessionele kredietverstrekkers, of kredietverstrekkers die het niet nauw nemen of wanneer uw registraties niet zo negatief zijn.

Geld lenen met BKR registratie en uitkering

Steeds meer mensen raken werkloos. We leven immers in een economische crisis en veel bedrijven bezuinigen door mensen geen verlenging van het contract aan te bieden of door simpelweg te ontslaan. Steeds meer mensen komen hierdoor in de schulden en krijgen hierdoor een BKR registratie.
Ook zijn er mensen die weliswaar niet werkeloos zijn, maar ook geen vaste inkomen hebben. Zo kunnen de zelfstandige ondernemers een wisselende inkomen hebben en deze kan door de economische crisis flink zijn tegengevallen.
Nederland is een verzorgingsstaat. Wanneer iemand onvoldoende inkomen heeft, of geen inkomen heeft, heeft die persoon in principe recht op een uitkering. Een werkloosheidsuitkering kan op den duur veranderd worden in een bijstandsuitkering, wanneer de werkzoekenden na bepaald periode geen werk gevonden hebben. Een uitkering is in principe vast inkomen, maar kan dus zo zijn dat een uitkering verlaagd wordt, om welke reden dan ook.
Geld lenen met een uitkering is mogelijk, omdat een uitkering net als de salaris een vast inkomen is. Wanneer u geld wilt lenen met een uitkering, moet u aan de bank uw inkomensgegevens overhandigen. Uw bank kan dan aan u vragen in hoeverre uw inkomen stabiel is. Zo zijn tijdelijke uitkeringen minder stabiel dan bijvoorbeeld de minimumuitkering: bijstandsuitkering. Lees de rest… »

Geld lenen binnen 1 dag

Wilt u een nieuwe televisie of een nieuwe wasmachine kopen en u wilt eigenlijk niet wachten, dan bent u op zoek naar een manier van snel geld lenen.
Wanneer u een nieuw product wil kopen kan dit op een manier van geld lenen met afbetaling. Verschillende postorderbedrijven verstrekken postorder krediet. Dit houdt eigenlijk in dat u uw product gelijk in zijn geheel moet betalen, maar dat dit kan met maandelijkse termijnen. Hiervoor willen de postorderbedrijven natuurlijk wel wat voor terug zien. Zo willen zij rente zien.
Een voordeel is dan dat u snel een product in huis kan hebben. Een nadeel is dat u rente betaald en vaak is deze bij de postorderbedrijven relatief hoger dan bij de reguliere banken.
Andere manieren van snel geld lenen is met de creditcard, rood staan en de minilening. Met deze methodes kunt u geld lenen binnen 1 dag. Deze methodes van geld lenen zijn ook de duurdere vormen van geld lenen. Wel is het voordeel dat u op deze manier snel aan het geld kan komen. Lees de rest… »